Regulamin

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady i warunki
 • zawarcia Umowy i Umowy o wypożyczenie pomiędzy Spółką, a Klientem,
 • wykonania Umowy i Umowy o wypożyczenie,
 • korzystania z Usługi.

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2. Umowa – Umowa Klienta ze Spółką, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki Stron określone w Regulaminie, do której zawarcia dochodzi w momencie rejestracji Klienta w na Stronie Internetowej pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia Opłaty aktywacyjnej podczas procesu rejestracji Klienta.

3. Spółka – GOLDEN LION HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

UL. JANA DŁUGOSZA 42-46, 51-162 Wrocław

Numer KRS 0000694453

NIP 8952158089

REGON 36824524500000

, świadcząca usługi, o których mowa w Regulaminie.

4. Umowa o wypożyczenie – umowa zawarta między Klientem a Spółką na czas Wypożyczenia Skutera, określająca wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią Regulaminu.

5. System – stworzony przez Spółkę system komputerowy, który składa się ze Strony Internetowej i Aplikacji, umożliwiający zapoznanie się Klienta z Usługą oferowaną przez Spółkę, rejestrację Klienta na Stronie Internetowej, zawarcie Umowy, Wypożyczenie Skutera, korzystanie ze Skutera.

6. Aplikacja – aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp do wypożyczenia skuterów którymi dysponuje spółka oraz umożliwiająca zawarcie Umowy o wypożyczenie,

7. Skuter – dwukołowy skuter elektryczny o silniku elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h i który można wypożyczyć za pośrednictwem Systemu. Skuter obejmuje akcesoria do niego dołączone: ładowarka i uchwyt na telefon, kufer, kask.

8. Klient – użytkownik Systemu, który zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji i uiścił Opłatę aktywacyjną.

9. Czas wypożyczenia – czas od momentu wypożyczenia Pojazdu do jego zwrotu w sposób opisany w Regulaminie.

10. Obszar Użytkowania – obszar na którym możliwe jest wypożyczenie i zwrot Skutera bez dodatkowych kosztów obejmujący wyznaczone granice administracyjne miasta Wrocław.

11. Wykaz Opłat i Kar – cennik usług świadczonych przez Spółkę i opłat przez nią naliczanych stanowiący integralną częścią Umowy.

12. Opłata aktywacyjna – kwota o wysokości określonej w Wykazie Opłat i Kar uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w Systemie, stanowiąca pierwszą wpłatę na poczet opłat za korzystanie z Usługi.

13. Opłata doładowująca – inna niż Opłata aktywacyjna opłata na poczet Wypożyczeń wniesiona przez Klienta na Rachunek przedpłacony.

14. Rachunek przedpłacony – indywidualne konto Klienta w Systemie, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług oferowanych przez Spółkę.

15. Strony – Klient i Spółka.

16. Urządzenie – urządzenie mobilne, na którym Klient instaluje Aplikację i korzysta z Aplikacji.

17. Wypożyczenie – korzystanie przez Klienta ze Skutera na podstawie Umowy o wypożyczenie.

18. Usługa – usługa świadczoną przez Spółkę polegającą na wynajęciu Klientowi Skutera za pośrednictwem Aplikacji na warunkach wskazanych w Regulaminie, po uprzednim zawarciu Umowy o wypożyczenie.

19. Strona Internetowa – portal internetowy pod adresem www.goscooter.pl

 

III. Warunki ogólne korzystania z Systemu

1. Z Systemu może korzystać jedynie osoba fizyczna, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła 18 rok życia,
 • posiada dokument uprawniający do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem o mocy do 4 kW, wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób, które ukończyły 18 lat dnia 19 stycznia 2013 r. lub po tym dniu – prawo jazdy co najmniej kat. AM; w przypadku osób, które ukończyły 18 lat przed dniem 19 stycznia 2013 r.- dowód osobisty) lub prawo jazdy kraju trzeciego honorowane w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z międzynarodowym prawem jazdy, o ile zezwala na prowadzenie Skutera w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • podanie zgodnie z prawdą wszystkie wymagane przy rejestracji dane, w tym dane osobowe,
 • zaakceptowała warunki określone w Regulaminie.

2. Warunkiem korzystania z Systemu jest rejestracja oraz pozytywna weryfikacja rejestracji przez Spółkę.

3. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej i polega na:

 • uzupełnieniu dostępnego tam formularza i postępowaniu zgodnie z informacjami wyświetlanymi w czasie rejestracji. Dane, które Klient zobowiązany jest podać w trakcie rejestracji obejmują:

 • E-mail

 • Imię

 • Nazwisko

 • Numer telefonu

 • Kraj zamieszkania

 • Kod pocztowy

 • Miejscowość

 • Ulicę

 • Numer domu/mieszkania

 • Kraj wydania prawa jazdy

 • Numer prawa jazdy

 • opcjonalnym podaniu przez Klienta danych w celu wystawienia faktury. Dane, które Klient zobowiązany jest podać w celu otrzymywania faktur obejmują:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Nazwę firmy

 • Kod pocztowy

 • Miasto

 • NIP

 • wybraniu sposobu dokonywania płatności za korzystanie z Usługi, w tym sposobu dokonania zapłaty Opłaty aktywacyjnej.

 • zaakceptowaniu Regulaminu,

 • dokonaniu zapłaty Opłaty aktywacyjnej,

4. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji danych służących do rejestracji, w tym do weryfikacji podanych danych w zewnętrznych bazach danych oraz do odmowy rejestracji w przypadku wykrycia, że Klient użył nieprawdziwych danych do rejestracji. W takim przypadku nie dochodzi do zarejestrowania Klienta oraz do zawarcia Umowy.

5. W przypadku wybrania przez Klienta jako sposób dokonania zapłaty Opłaty aktywacyjnej przelewu, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego dokonania przelewu Opłaty aktywacyjnej. W razie negatywnego zweryfikowania przez Spółkę danych podanych przez Klienta podczas rejestracji, Spółka zwróci uiszczoną Opłatę aktywacyjnej. W razie wybrania przez Klienta innego sposobu dokonania zapłaty Opłaty aktywacyjnej, jej pobranie nastąpi dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Klienta.

6. Celem dokończenia procesu rejestracji konieczna jest aktywacja utworzonego konta, której Klient może dokonać w następujące sposoby:

 • poprzez przesłanie skanu prawa jazdy/dowodu osobistego w Systemie (opcja „Zdjęcie dokumentu”)

 • osobiste okazanie dokumentu tożsamości w biurze Spółki,

 • poprzez przesłanie na adres e-mail: bok@goscooter.pl skanu prawa jazdy/dowodu osobistego.

7. Spółka nie przechowuje skanów prawa jazdy/dowodu osobistego w Systemie, po wykonanej weryfikacji Spółka usuwa przesłany przez Klienta skan.

8. Klient zobowiązany jest informować Spółkę na piśmie lub przez e-mail (bok@goscooter.pl) o zmianie danych podanych w trakcie rejestracji (w szczególności adresu e-mail, numeru komórkowego, szczegółów płatności, utracie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych). W przypadku nieaktualności wprowadzanych danych, konto Klienta może zostać zablokowane.

10. . W trakcie rejestracji Klient może odrębnie wyrazić zgodę na wysyłanie przez Spółkę wiadomości e-mail do Klienta zawierających informacje o nowościach i prowadzonych akcjach promujących.

11. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę w ramach Usługi, jak również anonimowych ankiet przesyłanych poprzez pocztę elektroniczną bądź udostępnianych w Systemie, a służących do zbierania przez Spółkę od Klientów danych statystycznych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te Spółka wykorzystuje do badania preferencji Klientów, dostosowywania oferty do oczekiwań Klientów oraz do analiz i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Spółki. Klient jest uprawniony w każdej chwili do zrezygnowania z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

12. Dane dotyczące poszczególnych transakcji i Wypożyczeń są dostępne wyłącznie Stronom. Klient, po zakończeniu procedury rejestracji i zalogowaniu, posiada dostęp do danych dotyczących wszystkich swoich transakcji i Wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. W przypadku braku zaległości w zakresie opłat za użytkowanie Skuterów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej przez okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Spółki, bądź Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

13. Spółka używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera, w celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Strony Internetowej oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej, jak i z Systemu.

IV. Uprawnienia i zobowiązania Spółki

1. Spółka nie jest zobowiązana do dostarczania Aplikacji dla wszystkich Urządzeń. Wspierane przez Aplikację Urządzenia działają w systemach operacyjnych: Android

2. Spółka jest uprawniona do zmiany technicznych funkcji i zawartości Aplikacji, nie wpływających na warunki Umowy.

3. Spółka, po uprzedniej informacji przesłanej do Klientów z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem jest uprawniona do dokonywania zmian zakresu świadczonych usług.

V. Zobowiązania Klienta

1. Klient jest zobowiązany do użytkowania Skutera zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. Klient ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z naruszenia przez Klienta obowiązującego prawa podczas korzystania ze Skutera i za ich następstwa.

2. Klient jest zobowiązany zapewnić, iż będzie jedyną osobą, która będzie prowadzić Skuter.

3. Klient zobowiązuje się nie użyczać, ani pod żadnym innym tytułem prawnym nie przekazywać Skutera innym osobom.

4. Klient zobowiązuje się zwrócić Skuter sprawny technicznie, w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej, prawidłowej eksploatacji.

5. Klient zobowiązuje się nie korzystać ze Skutera w celach innych niż niekomercyjne. Korzystanie ze Skutera w celach komercyjnych możliwe jest jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Klienta ze Spółką.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za Skuter od momentu wypożyczenia do momentu prawidłowego zwrotu. W tym czasie Klient zobowiązany jest podejmować odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie uszkodzeniom oraz kradzieży Skutera.

7. Klient jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie do Spółki wszelkie awarie Skutera. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i niezwłocznie powiadomić telefonicznie Spółkę.

8. Jeśli w trakcie Wypożyczenia Skuter ulegnie wypadkowi, kradzieży, pożarowi, uszkodzeniom spowodowanym przez zwierzęta i inne podmioty lub innym zdarzeniom podobnego rodzaju Klient jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi oraz ze Spółką. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Klient jest zobowiązany powiadomić służby takie jak Policja i Straż pożarna, że Skuter jest pojazdem o napędzie elektrycznym. Niezależnie od powyższego Klient jest zobowiązany poinformować Spółkę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@goscooter.pl) o wszystkich okolicznościach zdarzenia w ciągu 2 dni od momentu jego wystąpienia.

9. Klient jest zobowiązany nie korzystać ze Skutera pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami oraz powstrzymać od korzystania ze Skutera inne osoby będące pod wpływem wyżej wymienionych substancji i leków.

10. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się Skuterem, posiadaniu wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania się Skuterem oraz znajomości przepisów ruchu drogowego.

11. Klient zobowiązuje się nie korzystać ze Skutera do rajdów terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla zarobkowego transportu oraz nie wykorzystywać Skutera do ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

12. Klient zobowiązany jest nie przewozić z wykorzystaniem Skutera przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze, jak również substancji łatwopalnych, trujących lub innych niebezpiecznych substancji.

13. Klient zobowiązany jest nie przewozić z wykorzystaniem Skutera dzieci, które nie ukończyły dwunastego roku życia.

14. Klient zobowiązany jest nie podróżowanie Skuterem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie mandaty, opłat itp., otrzymane przez Klienta lub jemu naliczone, a związane z korzystaniem ze Skutera i zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości.

16. W przypadku zakończenia z jakichkolwiek przyczyn, w tym niezależnych od Klienta, Wypożyczenia poza Obszarem użytkowania, Klient zobowiązany jest pokryć koszt transportu Skutera do warsztatu Spółki, znajdującego się w Obszarze użytkowania.

17. Korzystanie ze Skutera w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem uprawnia Spółkę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta.

18. Korzystanie ze Skutera w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności skutkujące powstaniem szkody po stronie Spółki uprawnia Spółkę do blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

VI. Odpowiedzialność

1. W przypadku zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Skutera oraz niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia zobowiązań Klienta określonych w Regulaminie Spółka jest uprawniona do naliczenia Klientowi w części lub w całości opłat, zgodnie z załącznikiem Opłat i Kar:

Zdarzenie Opłata
1. Utrata/zagubienie kasku 300 zł
2.Nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu przez użytkownika 50 zł plus niezbędne opłaty sądowe, administracyjne oraz ewentualne postępowanie mandatowe
3.Koszt transportu pojazdu do najbliższej strefy, w razie zakończenia wynajmu poza wyznaczoną strefą 2 zł za kilometr + 100 zł za dobę
4.Koszt napraw, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku gdy naprawa objęta jest odpowiedzialnością klienta koszt usługi lub części + 35%
5.Udostępnienie skutera osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 250 zł
6.Koszt naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających 500 PLN plus niezbędne koszty sądowe i administracyjne oraz ewentualne postępowanie mandatowe
7.Pozostawienie otwartego bagażnika Skutera w czasie Postoju lub po dokonaniu Zwrotu Skutera 300 zł
8.Brak zgłoszenia szkody koszt szkody plus 100 PLN
9.Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub niezgodnie z przepisami ruchu drogowego 250 zł
Wartość pojazdu 10 000 bez VAT

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż celowe zniszczenie własności Spółki skutkować będzie wszczęciem postępowania sądowego, w którym Spółka dochodzić będzie pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów sądowych oraz kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń, co nie wyłącza kwestii ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o wypożyczenie do pełnej wartości Skutera wskazanej w Wykazie Opłat i Kar.

4. Klient nie ponosi odpowiedzialności za kradzież Skutera oraz za uszkodzenie lub zniszczenie Skutera w następstwie wypadku lub kolizji. Powyższe nie obejmuje przypadków uszkodzenia Skutera, do których doszło:

 • w sposób umyślny,

 • wobec prowadzenia Skutera w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami,

 • bez ważnego i honorowanego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy,

 • bez ważnego i honorowanego w Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu uprawniającego do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem o mocy do 4 kW

 • wobec przekroczenia dopuszczalnej prędkości, o co najmniej 30 km/godz. lub wobec innego rażącego naruszenia przez Klienta przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 • w następstwie zdarzeń, w których Klient zbiegł z miejsca wypadku,

 • gdy kierującym nie był Klient, który dokonał rezerwacji Skutera.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Skutera powstałe w wyniku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w Skuterze. W razie dokonania przez Klienta zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w Skuterze, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Spółka jest jednak uprawniona do żądania od Klienta przywrócenia stanu pierwotnego.

VII. Umowa o wypożyczenie

1. Zawarcie Umowy o wypożyczenie jest możliwe, gdy Klient posiada aktywne konto w Systemie. Przez aktywny status konta w Systemie rozumie się:

 • prawidłowe zakończenie procesu rejestracji oraz

 • posiadanie na Rachunku przedpłaconym co najmniej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub wpłatą przy użyciu karty płatniczej oraz

 • opcjonalnie, zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, z której środki pobierane są automatycznie.

2. W celu zawarcia Umowy o wypożyczenie Klient zobowiązany jest uruchomić Aplikację i postępować zgodnie z wyświetlanymi w niej informacjami.

3. Do zawarcia Umowy o wypożyczenie dochodzi w momencie uruchomienia Skutera przez Klienta.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Skutera Klient zobowiązany jest upewnić się, że Skuter jest adekwatnie przygotowany do panujących warunków drogowych, w tym poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli przydatność Skutera do panujących warunków drogowych nie może zostać zagwarantowana, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania ze Skutera. Klient zobowiązany jest również porównać widoczne uszkodzenia z listą uszkodzeń Skutera dostępną w Aplikacji. Nowe uszkodzenia Klient zobowiązany zgłosić przed rozpoczęciem jazdy do Spółki telefonicznie pod nr. tel.: 530285556 . Strony uznają Skuter za technicznie sprawny, dopóki Klient nie zgłosi nowych uszkodzeń.

5. W przypadku stwierdzenia podczas Wypożyczenia jakiejkolwiek usterki Skutera Klient zobowiązany jest do zaparkowania Skutera w najbliższym dozwolonym miejscu i niezwłocznego zgłoszenia usterki do Spółki telefonicznie pod nr. tel.: 530285556 .

6. Klient ponosi odpowiedzialność za usterki lub szkody powstałe w następstwie korzystania przez Klienta z niesprawnego Skutera, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność Skutera.

7. Klient zobowiązany jest podać w każdym momencie na prośbę Spółki dokładną lokalizację Skutera.

8. Klient znajdujący się poza Obszarem użytkowania jest uprawniony do dalszego korzystania ze Skutera, przy czym zwrot Skutera możliwy jest jedynie w Obszarze Użytkowania, co czyni Klienta zobowiązanym do zakończenia Wypożyczenia w tym obszarze.

9. Maksymalna masa wkładu do kufra Skutera, której Klient zobowiązuje się nie przekraczać, wynosi 3 kg. Klient zobowiązuje się również nie wkładać do kufra Skutera przedmiotów uniemożliwiających prawidłowe zamknięcie kufra, jak również przedmiotów posiadających ostre krawędzie. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa nieprawidłowego korzystania z kufra Skutera.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w kufrze rzeczy, w związku z czym ich umieszczenie w kufrze Skutera następuje na wyłączne ryzyko Klienta.

12. Maksymalne obciążenie Skutera, którego Klient zobowiązuje się nie przekraczać wynosi 148 kg. Klient przyjmuje również do wiadomości, że maksymalna masa całkowita Skutera to 223 kg a masa Skutera to 60 kg.

VIII. Rezerwacja

1. Klient ma prawo dokonać bezpłatnej rezerwacji dostępnego Skutera. Opcja rezerwacji dostępna jest w Aplikacji.

2. Dokonana przez Klienta rezerwacja jest aktualna od chwili jej dokonania przez kolejnych 15 minut. Jeśli do zawarcia Umowy o wypożyczenie nie dojdzie w czasie 15 minut, rezerwacja jest anulowana, a Skuter będzie ponownie dostępny do użytku innych Klientów.

3. Klient może anulować rezerwację w trakcie jej trwania bez ponoszenia dodatkowych opłat za pośrednictwem Aplikacji.

IX. Parkowanie

1. Klient jest zobowiązany do prawidłowego parkowania Skutera, polegającego na postawieniu Skutera na stopce centralnej, schowaniu kasku w schowku pod siedzeniem, zamknięciu kufra i postępowaniu zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego dotyczącymi zatrzymania i postoju pojazdów.

2. Klient jest zobowiązany do parkowania Skutera wyłącznie na parkingach publicznych, w tym także płatnych parkingach publicznych oznaczonych jako płatna strefa parkowania znakiem D-44 – „Strefa parkowania” oraz w miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone.

3. Klient jest zobowiązany nie parkować Skutera na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garaże, miejsca parkingowe przy supermarketach lub inne miejsce parkingowe specjalnego użytku).

4. W przypadku nieprawidłowego parkowania, poza kwotami wskazanymi w Wykazie Opłat i Kar Klient może zostać obciążony kosztami postępowania administracyjnego.

X. Zwrot

1. Klient jest zobowiązany do dokonania zwrotu Skutera.

2. Klient jest zobowiązany do zwrotu Skutera w strefach określonych na stronie internetowej goscooter.pl w zakładce Mapa

3. Zwrot Skutera jest uważany za dokonany, jeśli:

 • Skuter został pozostawiony zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz

 • Skuter został pozostawiony w miejscu znajdującym się w Obszarze użytkowania oraz

 • Skuter został prawidłowo zaparkowany oraz

 • zasięg sieci komórkowej jest dostępny w miejscu, w którym Skuter został pozostawiony.

3. Klient jest zobowiązany nie usuwać rzeczy będących własnością Spółki i znajdujących się w Skuterze podczas trwania i po zakończeniu Wypożyczenia.

4. Klient zobowiązany jest upewnić się, że Skuter po zwrocie jest fizycznie dostępny dla innych Klientów. Sprawdzenia dostępności Klient może dokonać przez zalogowanie się do Systemu lub przez kontakt ze Spółką.

5. Umowa o wypożyczenie jest zakończona po wybraniu przez Klienta opcji zakończenia Wypożyczenia w Aplikacji, pod warunkiem prawidłowego zwrotu Skutera.

6. Spółka jest uprawniona do zgłaszania roszczeń wobec Klienta w przypadku nieprawidłowego zwrotu Skutera związanych w szczególności z uszkodzenia Skutera w związku z zaparkowaniem w niewłaściwym miejscu oraz do naliczenia opłat zgodnie z Wykazem Opłat i Kar.

XI. Czas Wypożyczenia

1. Czas Wypożyczenia jest ograniczony poprzez poziom naładowania baterii Skutera.

2. Po wypożyczeniu Skutera w Aplikacji, Klient otrzymuje 2 darmowe minuty, przeznaczone na przygotowanie się do podróży.

3. Gdy bateria Skutera zostanie wyczerpana, tj. osiągnie poziom poniżej 20% (15 km zasięgu) Klient zobowiązany jest zwrócić Skuter. Stan naładowania baterii jest wyświetlany na prędkościomierzu Skutera i w Aplikacji.

4. Spółka nie jest zobowiązana do wymieniania ani do nie ładowania baterii w trakcie obowiązywania Umowy o wypożyczenie.

5. Klient nie jest upoważniony do dostępu, wymiany lub ładowania baterii.

XII. Ogólne warunki płatności

1. Spółka umożliwia następujące metody płatności za świadczone przez nią usługi:

 • szybkie przelewy przy użyciu systemu Dotpay,

 • standardowe przelewy za usługę,

 • płatność kartą kredytową/debetową (usługa One Click dostarczana przez Dotpay)

2. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę, aby Spółka obciążyła, tym samym zasilając Rachunek przedpłacony, instrument płatniczy lub konto bankowe Klienta, które wskazane zostało przez niego w trakcie procesu rejestracji.

3. W trakcie rejestracji Klient decyduje, które z oferowanych sposobów płatności chce wykorzystywać. Klient jest uprawniony zmienić, edytować lub usunąć dodane sposoby płatności w każdej chwili za pośrednictwem Systemu. Klient jest uprawniony także decydować, który ze sposobów płatności chce użyć dla danej Usługi.

4. Spółka nie przetwarza danych związanych z realizacją płatności, za wyjątkiem numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność.

7. Klient jest uprawniony wnioskować o zwrot pieniędzy, które wpłacił. Nie dotyczy to gratisowych minut prezentowanych jako dodatkowe złotówki w saldzie Klienta.

8. Opłata za korzystanie ze Skutera naliczana jest za każdą rozpoczętą minutę Wypożyczenia, z zastrzeżeniem, że pierwsze dwie minuty korzystania ze skutera są minutami bezpłatnymi.

9. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut Wypożyczenia liczona od momentu uruchomienia Skutera, do momentu prawidłowego zwrotu Skutera potwierdzonego w Systemie. 10. Klient związany jest Wykazem Opłat i Kar obowiązującym w chwili dokonania rezerwacji Skutera, bądź, w przypadku braku rezerwacji, obowiązującym w chwili uruchomienia Skutera.

10. Klient jest uprawniony samodzielnie pobrać fakturę dostępną po zalogowaniu do Systemu, przez ściągnięcie jej w postaci pliku .pdf.

14. W przypadku istnienia zaległości w opłatach u Klienta Spółka zastrzega sobie uprawnienie wstrzymania możliwość dokonywania rezerwacji i Wypożyczenia przez danego Klienta do czasu uregulowania zaległości.

XIII. Korzystanie z usługi PAYU

1. Spółka umożliwia Klientom płacenie za usługi oferowane przez Spółkę za pomocą Aplikacji z wykorzystaniem konta PAYU.

2. W przypadku wyboru przez Klienta PAYU jako sposób płatności dochodzi do transakcji direct debit pomiędzy Klientem i PAYU. Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za skorzystanie z usługi PAYU zgodnie z warunkami korzystania z serwisu PAYU,.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane są za pośrednictwem payu.pl.

XIV. Ubezpieczenie

1. Wszystkie Skutery posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez Klienta.

XV. Reklamacje

1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji:

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@goscooter.pl,

 • pocztą na adres pocztowy ul. Jana Długosza 42-46, 51-162 Wrocław

3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwróci się z prośbą do Klienta składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Spółka jest uprawniona do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji nie zawierających danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta ze zobowiązania terminowej realizacji zobowiązań wobec Spółki.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub daty doręczenia uzupełnienia reklamacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Spółka w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji lub daty doręczenia uzupełnienia reklamacji poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Klient jest uprawniony do określenia w reklamacji w jaki sposób ma zostać przekazana odpowiedz na reklamację – pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny. W przypadku niedokonania wyboru odpowiedź na reklamację zostanie przez Spółkę przekazana pocztą elektroniczną.

8. Klient jest uprawniony do odwołania się od decyzji wydanej przez Spółkę w wyniku rozpatrzenia reklamacji. Odwołanie powinno być wysyłane, niezależnie od sposobu dostarczenia – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia Spółce.

XVI. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy przez:

 • przesłanie Spółce na adres e-mail: oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

 • przesłanie Spółce na adres pocztowy ul. Jana Długosza 42-46, 51-162 Wrocław pisemnego, własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient przystał na inne rozwiązanie.

XVII. Wypowiedzenie Umowy

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy przesłać na adres e-mail: bok@goscooter.pl lub w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem na adres pocztowy Spółki: ul. Jana Długosza 42-46, 51-162 Wrocław

2. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje, jeśli saldo środków na Rachunku przedpłaconym jest niższe niż 0 zł.

4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone albo, na żądanie Klienta, inne, wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu oraz minuty gratisowe, przedstawiane w postaci wirtualnych środków.

5. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia Regulaminu, a Klientowi przysługują, względem Spółki, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunek przedpłacony, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Spółkę na pokrycie wymaganych zobowiązań obciążających Klienta.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Spółka jest uprawniona do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana z 30 dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na adres email podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na Stronie Internetowej. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do Spółki w terminie 30 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące

przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

3. Zapisy o ochronie prywatności można znaleźć na Stronie Internetowej, w zakładce Polityka Prywatności.