Regulamin

 

 

 

 

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

·
Regulamin określa zasady i warunki

a.
zawarcia Umowy i Umowy o wypożyczenie pomiędzy Spółką, a
Klientem,

b.
wykonania Umowy i Umowy o wypożyczenie,

c.
korzystania z Usługi.

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin.

2. Umowa – Umowa Klienta ze Spółką, ustalająca
wzajemne prawa i obowiązki Stron określone w Regulaminie, do której zawarcia
dochodzi w momencie rejestracji Klienta w na Stronie Internetowej pod warunkiem
złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia
Opłaty aktywacyjnej podczas procesu rejestracji Klienta.

3. Spółka – SCOOT4R SP. Z O.O.,

UL. FABRYCZNA 16H,  53-609 Wrocław

Numer KRS 0000715814

NIP 8971851271

REGON 369349171

, świadcząca usługi, o których mowa w Regulaminie.

4. Umowa o wypożyczenie – umowa zawarta między
Klientem a Spółką na czas Wypożyczenia Skutera, określająca wzajemne prawa i
obowiązki zgodnie z treścią Regulaminu.

5. System – stworzony przez Spółkę system
komputerowy, który składa się ze Strony Internetowej i Aplikacji, umożliwiający
zapoznanie się Klienta z Usługą oferowaną przez Spółkę, rejestrację Klienta na
Stronie Internetowej, zawarcie Umowy, Wypożyczenie Skutera, korzystanie ze
Skutera.

6. Aplikacja – aplikacja mobilna umożliwiająca
dostęp do wypożyczenia skuterów którymi dysponuje spółka oraz umożliwiająca
zawarcie Umowy o wypożyczenie,

7. Skuter – dwukołowy skuter elektryczny o
silniku elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h i który można wypożyczyć za pośrednictwem
Systemu. Skuter obejmuje akcesoria do niego dołączone: ładowarka i uchwyt na
telefon, kufer, kask.

8. Klient – użytkownik Systemu, który
zaakceptował Regulamin, dokonał rejestracji i uiścił Opłatę aktywacyjną.

9. Czas wypożyczenia – czas od momentu
wypożyczenia Pojazdu do jego zwrotu w sposób opisany w Regulaminie.

10. Obszar Użytkowania – obszar na którym
możliwe jest wypożyczenie i zwrot Skutera bez dodatkowych kosztów obejmujący
wyznaczone granice administracyjne miasta Wrocław, zgodnie z granicami
wyznaczonymi w zakładce Mapa.

11. Wykaz Opłat i Kar – cennik usług
świadczonych przez Spółkę i opłat przez nią naliczanych stanowiący integralną
częścią Umowy.

12. Opłata aktywacyjna – kwota o wysokości
określonej w Wykazie Opłat i Kar uiszczana przez Klienta podczas rejestracji w
Systemie, stanowiąca pierwszą wpłatę na poczet opłat za korzystanie z Usługi.

13. Opłata doładowująca – inna niż Opłata
aktywacyjna opłata na poczet Wypożyczeń wniesiona przez Klienta na Rachunek
przedpłacony.

14. Rachunek przedpłacony – indywidualne konto
Klienta w Systemie, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia
za korzystanie z usług oferowanych przez Spółkę.

15. Strony – Klient i Spółka.

16. Urządzenie – urządzenie mobilne, na którym
Klient instaluje Aplikację i korzysta z Aplikacji.

17. Wypożyczenie – korzystanie przez Klienta ze
Skutera na podstawie Umowy o wypożyczenie.

18. Usługa – usługa świadczoną przez Spółkę
polegającą na wynajęciu Klientowi Skutera za pośrednictwem Aplikacji na
warunkach wskazanych w Regulaminie, po uprzednim zawarciu Umowy o wypożyczenie.

19. Strona Internetowa – portal internetowy pod
adresem www.goscooter.pl

 

III. Warunki ogólne
korzystania z Systemu

1. Z Systemu może korzystać jedynie osoba fizyczna, która:

a.
posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b.
ukończyła 18 rok życia,

c.       posiada
dokument uprawniający do prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem o mocy
do 4 kW, wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób, które
ukończyły 18 lat dnia 19 stycznia 2013 r. lub po tym dniu – prawo jazdy co
najmniej kat. AM; w przypadku osób, które ukończyły 18 lat przed dniem 19
stycznia 2013 r.- dowód osobisty) lub prawo jazdy kraju trzeciego honorowane w
Rzeczypospolitej Polskiej wraz z międzynarodowym prawem jazdy, o ile zezwala na
prowadzenie Skutera w Rzeczypospolitej Polskiej.

d.
podanie zgodnie z prawdą wszystkie wymagane przy rejestracji
dane, w tym dane osobowe,

e.
zaakceptowała warunki określone w Regulaminie.

2. Warunkiem korzystania z Systemu jest rejestracja oraz
pozytywna weryfikacja rejestracji przez Spółkę.

3. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej i
polega na:

·
uzupełnieniu dostępnego tam formularza i postępowaniu zgodnie z
informacjami wyświetlanymi w czasie rejestracji. Dane, które Klient zobowiązany
jest podać w trakcie rejestracji obejmują:

a.       E-mail

b.      Imię

c.       Nazwisko

d.      Numer
telefonu

e.       Kraj
zamieszkania

f.       Kod
pocztowy

g.      Miejscowość

h.      Ulicę

i.
Numer domu/mieszkania

j.
Kraj wydania prawa jazdy

k.      Numer
prawa jazdy

·
opcjonalnym podaniu przez Klienta danych w celu wystawienia
faktury. Dane, które Klient zobowiązany jest podać w celu otrzymywania faktur
obejmują:

a.       Imię

b.      Nazwisko

c.       Nazwę
firmy

d.      Kod
pocztowy

e.       Miasto

f.       NIP

·
wybraniu sposobu dokonywania płatności za korzystanie z Usługi,
w tym sposobu dokonania zapłaty Opłaty aktywacyjnej.

·
zaakceptowaniu Regulaminu,

·
dokonaniu zapłaty Opłaty aktywacyjnej,

4. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji danych służących do
rejestracji, w tym do weryfikacji podanych danych w zewnętrznych bazach danych
oraz do odmowy rejestracji w przypadku wykrycia, że Klient użył nieprawdziwych
danych do rejestracji. W takim przypadku nie dochodzi do zarejestrowania
Klienta oraz do zawarcia Umowy.

5. W przypadku wybrania przez Klienta jako sposób dokonania
zapłaty Opłaty aktywacyjnej przelewu, Klient jest zobowiązany do
natychmiastowego dokonania przelewu Opłaty aktywacyjnej. W razie negatywnego
zweryfikowania przez Spółkę danych podanych przez Klienta podczas rejestracji,
Spółka zwróci uiszczoną Opłatę aktywacyjnej. W razie wybrania przez Klienta
innego sposobu dokonania zapłaty Opłaty aktywacyjnej, jej pobranie nastąpi
dopiero po pozytywnym zweryfikowaniu danych podanych przez Klienta.

6. Celem dokończenia procesu rejestracji konieczna jest
aktywacja utworzonego konta, której Klient może dokonać w następujące sposoby:

a.       poprzez
przesłanie skanu prawa jazdy/dowodu osobistego w Systemie (opcja „Zdjęcie
dokumentu”)

b.      osobiste
okazanie dokumentu tożsamości w biurze Spółki,

c.       poprzez
przesłanie na adres e-mail: bok@goscooter.pl skanu prawa jazdy/dowodu
osobistego.

7. Spółka nie przechowuje skanów prawa jazdy/dowodu osobistego w
Systemie, po wykonanej weryfikacji Spółka usuwa przesłany przez Klienta skan.

8. Klient zobowiązany jest informować Spółkę na piśmie lub przez
e-mail (bok@goscooter.pl) o zmianie danych podanych w trakcie rejestracji (w
szczególności adresu e-mail, numeru komórkowego, szczegółów płatności, utracie
uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych). W przypadku nieaktualności wprowadzanych
danych, konto Klienta może zostać zablokowane.

10. . W trakcie rejestracji Klient może odrębnie wyrazić zgodę
na wysyłanie przez Spółkę wiadomości e-mail do Klienta zawierających informacje
o nowościach i prowadzonych akcjach promujących.

11. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą
krótkich wiadomości tekstowych (SMS) oraz poczty elektronicznej materiałów
informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Spółkę w ramach Usługi, jak
również anonimowych ankiet przesyłanych poprzez pocztę elektroniczną bądź
udostępnianych w Systemie, a służących do zbierania przez Spółkę od Klientów
danych statystycznych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie,
zatrudnienie, wiek). Dane te Spółka wykorzystuje do badania preferencji
Klientów, dostosowywania oferty do oczekiwań Klientów oraz do analiz i
tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym
Spółki. Klient jest uprawniony w każdej chwili do zrezygnowania z otrzymywania
materiałów informacyjnych albo ankiet.

12. Dane dotyczące poszczególnych transakcji i Wypożyczeń są
dostępne wyłącznie Stronom. Klient, po zakończeniu procedury rejestracji i
zalogowaniu, posiada dostęp do danych dotyczących wszystkich swoich transakcji
i Wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. W
przypadku braku zaległości w zakresie opłat za użytkowanie Skuterów dane są
usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W
przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania
procedury reklamacyjnej przez okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią
wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy
jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na
reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia,
naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej
odpowiedzialności Spółki, bądź Klienta i wykonania zapadłego w sprawie
orzeczenia.

13. Spółka używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez
serwer na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym
połączeniu się z tego komputera, w celu dostosowania treści i usług do
indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klienta. Cookies dostarczają danych
statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron
Strony Internetowej oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej
chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania
cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić
korzystanie ze Strony Internetowej, jak i z Systemu.

IV. Uprawnienia i
zobowiązania Spółki

1. Spółka nie jest zobowiązana do dostarczania Aplikacji dla
wszystkich Urządzeń. Wspierane przez Aplikację Urządzenia działają w systemach
operacyjnych: Android

2. Spółka jest uprawniona do zmiany technicznych funkcji i
zawartości Aplikacji, nie wpływających na warunki Umowy.

3. Spółka, po uprzedniej informacji przesłanej do Klientów z co
najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem jest uprawniona do dokonywania zmian
zakresu świadczonych usług.

V. Zobowiązania Klienta

1. Klient jest zobowiązany do użytkowania Skutera zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa, jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
Klient ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z naruszenia przez
Klienta obowiązującego prawa podczas korzystania ze Skutera i za ich
następstwa.

2. Klient jest zobowiązany zapewnić, iż będzie jedyną osobą,
która będzie prowadzić Skuter.

3. Klient zobowiązuje się nie użyczać, ani pod żadnym innym
tytułem prawnym nie przekazywać Skutera innym osobom.

4. Klient zobowiązuje się zwrócić Skuter sprawny technicznie, w
stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej,
prawidłowej eksploatacji.

5. Klient zobowiązuje się nie korzystać ze Skutera w celach
innych niż niekomercyjne. Korzystanie ze Skutera w celach komercyjnych możliwe
jest jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Klienta ze Spółką.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za Skuter od momentu wypożyczenia
do momentu prawidłowego zwrotu. W tym czasie Klient zobowiązany jest podejmować
odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie uszkodzeniom oraz kradzieży
Skutera.

7. Klient jest zobowiązany zgłaszać telefonicznie do Spółki
wszelkie awarie Skutera. W razie wystąpienia awarii uniemożliwiającej dalszą
jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i niezwłocznie powiadomić
telefonicznie Spółkę.

8. Jeśli w trakcie Wypożyczenia Skuter ulegnie wypadkowi,
kradzieży, pożarowi, uszkodzeniom spowodowanym przez zwierzęta i inne podmioty
lub innym zdarzeniom podobnego rodzaju Klient jest zobowiązany niezwłocznie
skontaktować się z odpowiednimi służbami publicznymi oraz ze Spółką. W
przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Klient jest zobowiązany powiadomić
służby takie jak Policja i Straż pożarna, że Skuter jest pojazdem o napędzie
elektrycznym. Niezależnie od powyższego Klient jest zobowiązany poinformować
Spółkę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
(bok@goscooter.pl) o wszystkich okolicznościach zdarzenia w ciągu 2 dni od
momentu jego wystąpienia.

9. Klient jest zobowiązany nie korzystać ze Skutera pod wpływem
alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków
przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają
powstrzymanie się od kierowania pojazdami oraz powstrzymać od korzystania ze
Skutera inne osoby będące pod wpływem wyżej wymienionych substancji i leków.

10. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez
Klienta oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się
Skuterem, posiadaniu wymaganych przepisami prawa uprawnieniami do poruszania
się Skuterem oraz znajomości przepisów ruchu drogowego.

11. Klient zobowiązuje się nie korzystać ze Skutera do rajdów
terenowych, skoków, sztuczek kaskaderskich, wydarzeń związanych ze sportami
motorowymi, każdego rodzaju wyścigów, testów drogowych, nauki jazdy lub dla
zarobkowego transportu oraz nie wykorzystywać Skutera do ciągnięcia lub pchania
czegokolwiek.

12. Klient zobowiązany jest nie przewozić z wykorzystaniem
Skutera przedmiotów lub substancji, których stan, rozmiar, kształt, lub waga
mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze, jak również substancji łatwopalnych,
trujących lub innych niebezpiecznych substancji.

13. Klient zobowiązany jest nie przewozić z wykorzystaniem
Skutera dzieci, które nie ukończyły dwunastego roku życia.

14. Klient zobowiązany jest nie podróżowanie Skuterem poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za wszelkie
mandaty, opłat itp., otrzymane przez Klienta lub jemu naliczone, a związane z
korzystaniem ze Skutera i zobowiązuje się do ich pokrycia w pełnej wysokości.

16. W przypadku zakończenia z jakichkolwiek przyczyn, w tym
niezależnych od Klienta, Wypożyczenia poza Obszarem użytkowania, Klient
zobowiązany jest pokryć koszt transportu Skutera do warsztatu Spółki,
znajdującego się w Obszarze użytkowania.

17. Korzystanie ze Skutera w sposób niezgodny z prawem lub
Regulaminem uprawnia Spółkę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z
winy Klienta.

18. Korzystanie ze Skutera w sposób niezgodny z prawem lub
Regulaminem, w szczególności skutkujące powstaniem szkody po stronie Spółki
uprawnia Spółkę do blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

VI. Odpowiedzialność

1. W przypadku zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania
Skutera oraz niewypełnienia lub nienależytego wypełnienia zobowiązań Klienta
określonych w Regulaminie Spółka jest uprawniona do naliczenia Klientowi w
części lub w całości opłat, zgodnie z załącznikiem Opłat i Kar:

Zdarzenie

Opłata

1.
Utrata/zagubienie kasku

300

2.Nieprawidłowe
zaparkowanie pojazdu przez użytkownika

50
zł plus niezbędne opłaty sądowe, administracyjne oraz ewentualne
postępowanie mandatowe

3.Koszt
transportu pojazdu do najbliższej strefy, w razie zakończenia wynajmu poza
wyznaczoną strefą

2
zł za kilometr + 100 zł za dobę

4.Koszt
napraw, mechanicznych oraz części zamiennych i wyposażenia, w przypadku gdy
naprawa objęta jest odpowiedzialnością klienta

koszt
usługi lub części + 35%

5.Udostępnienie
skutera osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem

250

6.Koszt
naprawy Pojazdu w przypadku, gdy Klient prowadził Pojazd pod wpływem alkoholu
oraz innych środków odurzających

500
PLN plus niezbędne koszty sądowe i administracyjne oraz ewentualne
postępowanie mandatowe

7.Pozostawienie
otwartego bagażnika Skutera w czasie Postoju lub po dokonaniu Zwrotu Skutera

300

8.Brak
zgłoszenia szkody

koszt
szkody plus 100 PLN

9.Kierowanie
pojazdem pod wpływem alkoholu lub niezgodnie z przepisami ruchu drogowego

250

Wartość
pojazdu

10
000 bez VAT

2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż celowe zniszczenie własności
Spółki skutkować będzie wszczęciem postępowania sądowego, w którym Spółka
dochodzić będzie pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów
sądowych oraz kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń, co nie
wyłącza kwestii ewentualnej odpowiedzialności karnej sprawcy uszkodzeń i
zniszczeń.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w
następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o wypożyczenie do
pełnej wartości Skutera wskazanej w Wykazie Opłat i Kar.

4. Klient nie ponosi odpowiedzialności za kradzież Skutera oraz
za uszkodzenie lub zniszczenie Skutera w następstwie wypadku lub kolizji.
Powyższe nie obejmuje przypadków uszkodzenia Skutera, do których doszło:

a.       w
sposób umyślny,

b.      wobec
prowadzenia Skutera w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu
przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych,
innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od
kierowania pojazdami,

c.       bez
ważnego i honorowanego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa jazdy,

d.      bez
ważnego i honorowanego w Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu uprawniającego do
prowadzenia skuterów elektrycznych z silnikiem o mocy do 4 kW

e.       wobec
przekroczenia dopuszczalnej prędkości, o co najmniej 30 km/godz. lub wobec
innego rażącego naruszenia przez Klienta przepisów ustawy Prawo o ruchu
drogowym,

f.       w
następstwie zdarzeń, w których Klient zbiegł z miejsca wypadku,

g.      gdy
kierującym nie był Klient, który dokonał rezerwacji Skutera.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia Skutera
powstałe w wyniku użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem.

6. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw,
modyfikacji, wymiany części w Skuterze. W razie dokonania przez Klienta zmian,
przeróbek, modyfikacji, ulepszeń lub napraw w Skuterze, Spółka nie jest
zobowiązana do zwrotu Klientowi ulepszeń ani wartości zmian, przeróbek,
modyfikacji, ulepszeń lub napraw. Spółka jest jednak uprawniona do żądania od
Klienta przywrócenia stanu pierwotnego.

VII. Umowa o wypożyczenie

1. Zawarcie Umowy o wypożyczenie jest możliwe, gdy Klient
posiada aktywne konto w Systemie. Przez aktywny status konta w Systemie rozumie
się:

a.       prawidłowe
zakończenie procesu rejestracji oraz

b.      posiadanie
na Rachunku przedpłaconym co najmniej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie
przelewem lub wpłatą przy użyciu karty płatniczej oraz

c.       opcjonalnie,
zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, z
której środki pobierane są automatycznie.

2. W celu zawarcia Umowy o wypożyczenie Klient zobowiązany jest
uruchomić Aplikację i postępować zgodnie z wyświetlanymi w niej informacjami.

3. Do zawarcia Umowy o wypożyczenie dochodzi w momencie
uruchomienia Skutera przez Klienta.

4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Skutera Klient zobowiązany
jest upewnić się, że Skuter jest adekwatnie przygotowany do panujących warunków
drogowych, w tym poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli
przydatność Skutera do panujących warunków drogowych nie może zostać
zagwarantowana, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania ze
Skutera. Klient zobowiązany jest również porównać widoczne uszkodzenia z listą
uszkodzeń Skutera dostępną w Aplikacji. Nowe uszkodzenia Klient zobowiązany
zgłosić przed rozpoczęciem jazdy do Spółki telefonicznie pod nr. tel.:
530285556 . Strony uznają Skuter za technicznie sprawny, dopóki Klient nie
zgłosi nowych uszkodzeń.

5. W przypadku stwierdzenia podczas Wypożyczenia jakiejkolwiek
usterki Skutera Klient zobowiązany jest do zaparkowania Skutera w najbliższym
dozwolonym miejscu i niezwłocznego zgłoszenia usterki do Spółki telefonicznie
pod nr. tel.: 530285556 .

6. Klient ponosi odpowiedzialność za usterki lub szkody powstałe
w następstwie korzystania przez Klienta z niesprawnego Skutera, w przypadku gdy
Klient mógł dostrzec niesprawność Skutera.

7. Klient zobowiązany jest podać w każdym momencie na prośbę
Spółki dokładną lokalizację Skutera.

8. Klient znajdujący się poza Obszarem użytkowania jest
uprawniony do dalszego korzystania ze Skutera, przy czym zwrot Skutera możliwy
jest jedynie w Obszarze Użytkowania, co czyni Klienta zobowiązanym do
zakończenia Wypożyczenia w tym obszarze.

9. Maksymalna masa wkładu do kufra Skutera, której Klient zobowiązuje
się nie przekraczać, wynosi 3 kg. Klient zobowiązuje się również nie
wkładać do kufra Skutera przedmiotów uniemożliwiających prawidłowe zamknięcie
kufra, jak również przedmiotów posiadających ostre krawędzie. Klient ponosi
odpowiedzialność za następstwa nieprawidłowego korzystania z kufra Skutera.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
przewożonych w kufrze rzeczy, w związku z czym ich umieszczenie w kufrze
Skutera następuje na wyłączne ryzyko Klienta.

12. Maksymalne obciążenie Skutera, którego Klient zobowiązuje
się nie przekraczać wynosi 148 kg. Klient przyjmuje również do wiadomości, że
maksymalna masa całkowita Skutera to 223 kg a masa Skutera to 60 kg.

VIII. Rezerwacja

1. Klient ma prawo dokonać bezpłatnej rezerwacji dostępnego Skutera.
Opcja rezerwacji dostępna jest w Aplikacji.

2. Dokonana przez Klienta rezerwacja jest aktualna od chwili jej
dokonania przez kolejnych 15 minut. Jeśli do zawarcia Umowy o wypożyczenie nie
dojdzie w czasie 15 minut, rezerwacja jest anulowana, a Skuter będzie ponownie
dostępny do użytku innych Klientów.

3. Klient może anulować rezerwację w trakcie jej trwania bez
ponoszenia dodatkowych opłat za pośrednictwem Aplikacji.

IX. Parkowanie

1. Klient jest zobowiązany do prawidłowego parkowania Skutera, polegającego
na postawieniu Skutera na stopce centralnej, schowaniu kasku w schowku pod
siedzeniem, zamknięciu kufra i postępowaniu zgodnie z przepisami Kodeksu
Drogowego dotyczącymi zatrzymania i postoju pojazdów.

2. Klient jest zobowiązany do parkowania Skutera wyłącznie na
parkingach publicznych, w tym także płatnych parkingach publicznych oznaczonych
jako płatna strefa parkowania znakiem D-44 – „Strefa parkowania” oraz w
miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone.

3. Klient jest zobowiązany nie parkować Skutera na miejscach
parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju,
ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i
prywatnych miejscach parkingowych (np. garaże, miejsca parkingowe przy
supermarketach lub inne miejsce parkingowe specjalnego użytku).

4. W przypadku nieprawidłowego parkowania, poza kwotami
wskazanymi w Wykazie Opłat i Kar Klient może zostać obciążony kosztami
postępowania administracyjnego.

X. Zwrot

1. Klient jest zobowiązany do dokonania zwrotu Skutera.

2. Klient jest zobowiązany do zwrotu Skutera w strefach
określonych na stronie internetowej goscooter.pl w zakładce Mapa

3. Zwrot Skutera jest uważany za dokonany, jeśli:

a.       Skuter
został pozostawiony zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego oraz

b.      Skuter
został pozostawiony w miejscu znajdującym się w Obszarze użytkowania oraz

c.       Skuter
został prawidłowo zaparkowany oraz

d.      zasięg
sieci komórkowej jest dostępny w miejscu, w którym Skuter został pozostawiony.

3. Klient jest zobowiązany nie usuwać rzeczy będących własnością
Spółki i znajdujących się w Skuterze podczas trwania i po zakończeniu
Wypożyczenia.

4. Klient zobowiązany jest upewnić się, że Skuter po zwrocie
jest fizycznie dostępny dla innych Klientów. Sprawdzenia dostępności Klient
może dokonać przez zalogowanie się do Systemu lub przez kontakt ze Spółką.

5. Umowa o wypożyczenie jest zakończona po wybraniu przez
Klienta opcji zakończenia Wypożyczenia w Aplikacji, pod warunkiem prawidłowego
zwrotu Skutera.

6. Spółka jest uprawniona do zgłaszania roszczeń wobec Klienta w
przypadku nieprawidłowego zwrotu Skutera związanych w szczególności z
uszkodzenia Skutera w związku z zaparkowaniem w niewłaściwym miejscu oraz do
naliczenia opłat zgodnie z Wykazem Opłat i Kar.

XI. Czas Wypożyczenia

1. Czas Wypożyczenia jest ograniczony poprzez poziom naładowania
baterii Skutera.

2. Po wypożyczeniu Skutera w Aplikacji, Klient otrzymuje 1
darmową minutę, przeznaczone na przygotowanie się do podróży.

3. Gdy bateria Skutera zostanie wyczerpana, tj. osiągnie poziom
poniżej 20% (15 km zasięgu) Klient zobowiązany jest zwrócić Skuter. Stan
naładowania baterii jest wyświetlany na prędkościomierzu Skutera i w Aplikacji.

4. Spółka nie jest zobowiązana do wymieniania ani do nie
ładowania baterii w trakcie obowiązywania Umowy o wypożyczenie.

5. Klient nie jest upoważniony do dostępu, wymiany lub ładowania
baterii.

XII. Ogólne warunki
płatności

1. Spółka umożliwia następujące metody płatności za świadczone
przez nią usługi:

a.
szybkie przelewy przy użyciu systemu PAYU

b.
standardowe przelewy za usługę,

2. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę, aby Spółka obciążyła,
tym samym zasilając Rachunek przedpłacony, instrument płatniczy lub konto
bankowe Klienta, które wskazane zostało przez niego w trakcie procesu
rejestracji.

3. W trakcie rejestracji Klient decyduje, które z oferowanych
sposobów płatności chce wykorzystywać. Klient jest uprawniony zmienić, edytować
lub usunąć dodane sposoby płatności w każdej chwili za pośrednictwem Systemu.
Klient jest uprawniony także decydować, który ze sposobów płatności chce użyć
dla danej Usługi.

4. Spółka nie przetwarza danych związanych z realizacją
płatności, za wyjątkiem numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby
zlecającej płatność.

7. Klient jest uprawniony wnioskować o zwrot wpłaconych, a nie
wykorzystanych pieniędzy w terminie 14 dni od dokonania wpłaty. Nie dotyczy to
gratisowych minut prezentowanych jako dodatkowe złotówki w saldzie Klienta. Gratisowe minuty są przyznawane na dany sezon, niewykorzystane minuty nie przechodzą na następny sezon skuterowy.

8. Opłata za korzystanie ze Skutera naliczana jest za każdą
rozpoczętą minutę Wypożyczenia, z zastrzeżeniem, że pierwsza minut
korzystania ze skutera są minutami bezpłatnymi.

9. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut Wypożyczenia
liczona od momentu uruchomienia Skutera, do momentu prawidłowego zwrotu Skutera
potwierdzonego w Systemie.

10. Klient związany jest Wykazem Opłat i Kar obowiązującym w
chwili dokonania rezerwacji Skutera, bądź, w przypadku braku rezerwacji,
obowiązującym w chwili uruchomienia Skutera.

11. Klient jest uprawniony samodzielnie pobrać fakturę dostępną
po zalogowaniu do Systemu, przez ściągnięcie jej w postaci pliku .pdf.

12. W przypadku istnienia zaległości w opłatach u Klienta Spółka
zastrzega sobie uprawnienie wstrzymania możliwość dokonywania rezerwacji i
Wypożyczenia przez danego Klienta do czasu uregulowania zaległości.

13. Maksymalna dzienna kwota obciążeń klienta, niezależnie od ilości minut wykorzystanych w trakcie doby, wynosi 89 zł.

14. Minimalna opłata za przejazd, nawet w przypadku, w którym Klient nie przekroczy tej wartości na podstawie rozliczenia minutowego, wynosi 3 zł.

XIII. Korzystanie z usługi
PAYU

1. Spółka umożliwia Klientom płacenie za usługi oferowane przez
Spółkę za pomocą Aplikacji z wykorzystaniem konta PAYU.

XIV. Ubezpieczenie

1. Wszystkie Skutery posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód spowodowanych umyślnie przez
Klienta.

XV. Reklamacje

1. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w terminie 7
dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji:

a.       drogą
elektroniczną na adres e-mail: bok@goscooter.pl,

b.      pocztą
na adres pocztowy ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław

3. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje
wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwróci się z
prośbą do Klienta składającego reklamację z prośbą o jej uzupełnienie we
wskazanym zakresie.

4. Spółka jest uprawniona do pozostawienia bez rozpatrzenia
reklamacji nie zawierających danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, pozwalających na identyfikację Klienta.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta ze zobowiązania
terminowej realizacji zobowiązań wobec Spółki.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 14
dni od daty jej doręczenia lub daty doręczenia uzupełnienia reklamacji. W
przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Spółka w
terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji lub daty doręczenia uzupełnienia
reklamacji poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia
(okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia
reklamacji.

7. Klient jest uprawniony do określenia w reklamacji w jaki
sposób ma zostać przekazana odpowiedz na reklamację – pocztą elektroniczną lub
pocztą na adres korespondencyjny. W przypadku niedokonania wyboru odpowiedź na
reklamację zostanie przez Spółkę przekazana pocztą elektroniczną.

8. Klient jest uprawniony do odwołania się od decyzji wydanej
przez Spółkę w wyniku rozpatrzenia reklamacji. Odwołanie powinno być wysyłane,
niezależnie od sposobu dostarczenia – nie później niż w terminie 14 dni od
doręczenia Klientowi decyzji. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni
od dnia jego doręczenia Spółce.

XVI. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w
terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli
przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy przez:

a.
przesłanie Spółce na adres e-mail: oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy,

b.
przesłanie Spółce na adres pocztowy UL. FABRYCZNA 16H, 53-609 Wrocław pisemnego, własnoręcznie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu
od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy
zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 683 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek
zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych
sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient przystał na inne
rozwiązanie.

XVII. Wypowiedzenie Umowy

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem
czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy przesłać w formie
pisemnej z własnoręcznym podpisem na adres pocztowy Spółki: UL. FABRYCZNA 16H, 53-609 Wrocław

2. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje, jeśli
saldo środków na Rachunku przedpłaconym jest niższe niż 0 zł.

4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w
dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały
wpłacone albo, na żądanie Klienta, inne, wskazane w oświadczeniu o
wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu oraz
minuty gratisowe, przedstawiane w postaci wirtualnych środków.

5. Spółka jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia Regulaminu.

6. Spółka ma prawo rozliczyć przedpłacone środku na pokrycie
wymaganych zobowiązań obciążających Klienta.  

XIX. Postanowienia końcowe

1. Spółka jest uprawniona do wprowadzenia zmian w Regulaminie
oraz Polityce Prywatności. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub
Polityki Prywatności będzie przesyłana z 7 dniowym wyprzedzeniem pocztą lub na
adres email podany podczas rejestracji oraz zostanie umieszczona na Stronie
Internetowej. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu
przesłanej do Spółki w terminie 30 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza
akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie
zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks
Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

3. Zapisy o ochronie prywatności można znaleźć na Stronie
Internetowej, w zakładce Polityka Prywatności.